Vedtekter for I.L. Kråkene  I.L. Kråkene stiftet 20. november 1950


  § 1 Formål


  I.L. Kråkenes formål er å utbre og lede idrettene ishockey, inline og kjelkehockey som breddeidrett i  mosseregionen. Dette  arbeidet gjøres ved å fremme skøyteferdigheter blant flest mulig barn og unge,  samt ved arbeide for utvikling av eksisterende og  nye anlegg i mosseregionen.Videre gjennom målrettet  innsats på kvalitet og bredde, ved å utvikle den enkelte utøver til sportslig   og sosial framgang basert på  individuelle ferdigheter og tilpasset utøverens alder og forutsetninger.

   I.L. Kråkene organiseres og drives av spillere, foreldre og frivillige i fellesskap på dugnad.
   I.L. Kråkene`s ambisjonsnivå må tilpasses klubbens ressurser.
   I.L. Kråkene ønsker gjennom idretten å fremme forståelse og trygghet mellom mennesker, både innad i  foreningen, utad mot  lokalmiljøet og ved samarbeid med andre foreninger. Foreningen er selveiende og  frittstående med utelukkende personlige  medlemmer.

   Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
   All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


  § 2 Organisatorisk tilknytning

  Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets.
  Foreningen er medlem av de(t) særforbund som foreningens årsmøte bestemmer.
  Foreningen hører hjemme i Moss kommune, og er medlem av Moss Idrettsråd.
 
  Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for idrettsforeningen avhengig av hva som  måtte stå i foreningens  egen lov.


  § 3 Medlemmer

  Alle som aksepterer foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt  opp som medlem.
   For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds, samt  foreningens lover og      bestemmelser.
   En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og  medlemmer i NIF er  gjort opp. Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første  kontingent er betalt.


  § 4 Stemmerett og valgbarhet

  For å ha stemmerett på foreningens møter må et medlem ha fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i  minst 1 måned og ha oppfylt  medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5.
   Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

   Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representant til ting  eller møte i overordnede  organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstager i  laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i  laget kan derimot velges som representant til ting  eller møte i overordnede organisasjonsledd.


  §5 Medlemskontingent og avgifter

  Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
   Andre avgifter kan kreves for deltagelse i lagets aktivitetstilbud.

   Medlemmer som skylder kontingent til foreningen har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være  representant til ting eller  møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer  enn ett år, kan av styret strykes som medlem i  idrettslaget.

   Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, kan medlemskapet bringes til opphør ved strykning  fra idrettslagets side.  Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


  § 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:
 Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som  påføres vedkommende i utførelse av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.  Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.


 § 7 Inhabilitet

 Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse  eller å treffe avgjørelse:
 a) når vedkommende selv er part i saken
 b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i  sidelinje så nær som søsken
 c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
 d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er  part i saken

 Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger  som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om  avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som  vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er  reist av noen part.

 Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.
 Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes  tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige  interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.
 Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme  organisasjonsledd.
 Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en  avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.


 § 8 Straffesaker

 For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 og 12 (NIF’s Straffebestemmelser).


 §9 Årsmøte

 Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 15. mai.
 Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på  I.L. Kråkene’s webside, samt pressen.
 Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.

 På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort  saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved  godkjenning av sakslisten.
 Styrets leder (nestleder) har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall.
 I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.
 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere personer og/eller media til å  være tilstede.

 Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst  tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på  nytt uten krav om minimumsdeltagelse. Ingen har mer enn en stemme.


 §10 Ledelse av årsmøte

 Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.


 §11 Stemmegivning på årsmøte

 Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de  avgitte stemmene.
 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det  antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,  foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg  stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten  av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange  kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har har fått mer enn halvparten av  stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen  anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved  loddtrekning.


 §12 Årsmøtets oppgaver

 Årsmøte skal:
 1. Godkjenne innkalling.
 2. Behandle foreningens årsmelding.
 3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 4. Behandle innkomne forslag og saker.
 5. Fastsette medlemskontingent.
 6. Vedta foreningens budsjett og sesongbudsjett..
 7. Bestemme foreningens organisasjon (jfr. § 15).
 8. Utstede fullmakt til å engasjere daglig leder.
 
 Valg:
 a) Leder og nestleder
 b) Inntil 4 styremedlemmer og 3 vararepresentanter
 c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr,§ 11 pkt. 12
 d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 e) Valgkomitè med leder og 2 medlemmer.
 f) 2 revisorer.

 Valgene gjelder for 2 år.
 Det ene året velges: Leder, 2 styremedlemmer og 1 vararepresentant.
 Det andre året velges: Nestleder, 2 styremedlemmer, 2 vararepresentanter.
 
 Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være  forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være  minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer  skal begge kjønn være representert.

 Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-11.


 §13 Ekstraordinære årsmøter

 Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 7 dagers varsel direkte til  medlemmene eller ved kunngjøring i pressen etter:
 a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
 b) Vedtak i styret i idrettslaget.
 c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
 d) Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.
 
 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  Det ekstraordinære årsmøtet kan beslutte å innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte.


 §14 Styrets oppgaver

 Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 Styret skal:
 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komitèer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for  disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens regnskap og økonomi i henhold til de for  idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.
 5. Fastsette avgifter / egenandeler for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud.
 6. Utarbeide regler og instrukser etter behov.
 7. Tilsette daglig leder etter fullmakt fra årsmøtet.

 Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et av styremedlemmene krever det.
 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de  avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som  treffes av styret.


 §15 Utvalg/avdelinger

 Laget kan organiseres med utvalg og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av  valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av utvalg/grupper, og hvordan disse skal  organiseres og ledes.
 For avdelinger/utvalgs økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og utvalg kan ikke inngå avtaler eller  representere laget utad uten styrets godkjennelse.


 §16 Lovendring

 Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført  på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere  disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
 § 17 kan ikke endres.

 §17 Oppløsning

 Oppløsning av foreningen må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst  2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må  vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 Sammenslutning med andre foreninger/lag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om  sammenslutning og nødvendig lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene  om lovendring, jfr. § 16.

 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler NIF eller formål  godkjent av idrettsstyret.
 Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.16-18. Mars
 Moss Hockey Elite
Kvalifisering 1. div
Billetter på Ticketco
Ute banen: ÅPEN

Åpningstider:    09:00 - 21:00Lag  KS P
1 Moss 28 69
2 Storhamar 28 63
3 Bergen 28 62
4 Hafrsfjord 28 37
5 Astor 28 31
6 Ski 28 30
7 Haugesund 28 26
8 Jutul 28 18
Se fullstendig tabell her

Vi streamer også 2. divisjon!